Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови” изпълни дейностите по Административен договор № РД50 – 72/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по под мярка 19.1.“Помощ за подготвителни дейности“ от  мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014 – 2020 г., а именно:

      1.Популяризиране процеса на разработка на стратегията за ВОМР, което включва: Информационни срещи, семинари и публикации в регионални медии;

      2.Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;

      3.Проучване и анализ на територията;

      4.Подготовка на стратегията за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;

      5.Координация и изпълнение на подготвителните дейности;

В информационните срещи се включиха представители от всички заинтересовани страни и бяха обхванати и трите сектора – публичен, стопански и нестопански.