В изпълнение на Административен договор № РД50 – 72/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по под мярка 19.1.“Помощ за подготвителни дейности“ от  мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014 – 2020 г., Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови” проведе широка информационна кампания по населените места в общините Брезово и Братя Даскалови – територия на МИГ. Целта бе да се представи информация на територията за подхода ЛИДЕР и стартиране процеса на разработване на новата Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ за периода 2023 – 2027 г.

В периода юни  - септември 2023 г. бяха проведени поредица от информационни мероприятия по населените места от територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови, по предварително публикувани графици с цел запознаване на местната общност със стартирането на процеса по разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ за периода 2023 – 2027 г., както и фондовете, по които ще се финансира бъдещата  Стратегия на  ВОМР, а именно:

1. „Програмата за развитие на селските райони” 2023 - 2027 г.

2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2023 - 2027 г.

3. Оперативна програма „Околна среда” 2021-2027 г.

4. Оперативна програма „Образование“ 2021-2027 г.