През месец май експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 269 проверки на 244 обекта, представляващи оператори на производствени мощности, кметове на общини и физически лица. От тях 202 на брой са проверките в населените места на територията на пловдивска област за  спазване на дадените от директора на екоинспекция предписания към кметовете на общини да установят замърсени с отпадъци терени и да организират почистването им.

За допускане на нерегламентирано замърсяване с отпадъци на площ около 1 декар в землището на с. Йоаким Груево на кмета на община Стамболийски е съставен акт. Жител на с. Триводици също е с връчен акт за съхранение на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, без да притежава изискващото се разрешение за това.

За нерегламентирано изпускане на прах в атмосферния въздух от екоинспекцията са съставили акт на работилница за реконструкция на автобуси в с. Брестовица, общ. Родопи. 

При извършен контролен мониторинг на отпадъчните води за млекопреработвателни предприятия в с. Домлян, общ. Карлово и в с. Ново село, общ. Стамболийски е регистрирано замърсяване, надвишаващо нормата, заложена в разрешителното Освен това едното от тях не е представило пред РИОСВ – Пловдив изискуемият годишен отчет за хладилно оборудване. По тази причина срещу двамата оператори е започнало административнонаказателно производство.

Близо 140 са инвестиционни предложeния за оценка на въздействието им върху околната среда, за които са извършени административни процедури през месец май. Те са свързани с намерения за осъществяване на бизнес инвестиции, с планове, програми и проекти на местната власт и държавните горски стопанства, включително такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

През месеца е активна и дейността на РИОСВ – Пловдив по отношение на биоразнообразието. След получени сигнали за намерени защитени съгласно Закона за биологичното разнообразие животни в безпомощно състояние и незабавната реакция на експертите, за лечение в Спасителния център за диви животни - гр. Стара Загора са изпратени бял щъркел, сова и таралежи.