Служебният министър на туризма д-р Илин Димитров представи на пресконференция приоритетните задачи и цели, които си поставя в рамките на новия си мандат, както и програмата за работата на Министерството на туризма по време на деветия служебен кабинет.

Министерството на туризма, в рамките на 9-то служебно правителство с министър-председател Гълъб Донев, ще се ръководи в работата си, както и досега, от принципи като експертност и максимална прозрачност при действията си в подкрепа на сектора.

Неотложните цели и задачи, чиито решения ще се търсят в краткосрочен план, са свързани с разгръщане на националната реклама на дестинация България чрез прецизни и целенасочени действия по пазари, изпращане на три нови туристически аташета във важни за България пазари, прозрачно провеждане на процедури за наем на плажовете чрез видеонаблюдение и все по-дигитализирана работа, която да улесни потребителите и да ограничи сивия сектор. Ето и конкретните приоритети: 

 

1. Действия по представянето на страната ни и подготовката на сезон лято 2023:  

 

 Организиране и провеждане на поредица от работни срещи зад граница, ориентирани към бизнеса или т. нар. road show за B2B срещи в целеви пазари;

 Рекламиране на страната чрез включване в кампаниите за първи път и на международни туроператори;

 Организиране на журналистически турове с прецизно подбрани участници и мониторинг върху публикациите им;

 Разкриване на туристически представителства в Румъния и Великобритания, в процес е процедурата по назначаването на туристическо аташе в Турция;

 Провеждане на ясни и прозрачни процедури за отдаване под наем на плажове с участието на наблюдатели от КПКОНПИ, МВР и ДАНС;

 Реализиране на информационна разяснителна кампания в туризма съвместно с компетентните органи (КЗП, МВР и НАП) със съвети към потребителите и търговците с цел ограничаване на сивия сектор и нелоялните практики в сектор туризъм;

 Дигитализация на статистическите данни за туризма и обновяване на страницата на МТ с нов дашборд и ново пространство за статистика и анализи.

 

2. Международни дейности:

 

 Отлично представяне на страната ни на всички туристически борси до края на месец април;

 Подготовка за провеждане на 68-та сесия на Регионална комисия „Европа“ на Световната Организация по туризъм към ООН, чийто домакин е София в периода 30.05 – 2.06.2023 г.;

 Подготовка за кандидатстването на България за домакин на COP 29.

 

 

По време на 9-то служебно правителство министерството на туризма и министър Илин Димитров ще продължат работата си по ключови за сектора стратегически  задачи, свързани с устойчивото развитие на туризма, изсветляване на сектора, подобряване на практиките и укрепване на бранша в дългосрочен план. 

 

Действия със средносрочен хоризонт:

 

 Продължаване на действията по изработването на модел за гаранционен фонд за туроператорите;

 Продължаване на работата по създаване на единна дигитална карта на страната с интегрирана информация от сектор туризъм, земеделие и култура с участието на висшите училища, НПО сектор и бизнес;

 Организиране на съвместна контролна дейност на компетентните по Закона за туризма контролни органи за ограничаването на порочните практики с организирането на т.нар. “нелегални екскурзии“;

 Активни действия по решаването на кадровите проблеми в сектор туризъм – работа по райони и места. Организирането на работни срещи в 28 градове на страната и подобряване връзката образование-бизнес. Допълнително прецизиране на времевата рамка за туристическите стажове. Анализ и предложение за подобряване на нормативната уредба при наемането на лица от трети страни;

 При възможност за корекции – включване на повече възможности за финансиране на сектор туризъм по ПВУ.